Habilitering

Kapellveien habiliteringssenter og Nordre Aasen habiliteringssenter utøver begge spesialisthelsetjenester i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Seksjon for nevrohabilitering- barn.

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål.

Henvisning

Barnets fastlege sammen med foreldre henviser til spesialisthelsetjenesten.

Søknad om hjelp og bistand sendes til:
Oslo Universitetssykehus,
Ullevål sykehus, seksjon for nevrohabilitering -barn
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Aktuelle henvisninger for både Kapellveien og Nordre Aasen viderefordeles i ett felles inntaksteam.

Henvisningsskjema
En voksen blåser såpebobler til en jente

Kapellveien habiliterings­senter

Kapellveien har lang erfaring og bred kompetanse på barn med nevroutviklingsforstyrrelser, som autismespekterforstyrrelser, språkvansker og utviklingshemming med utfordrende atferd.

Les mer om Kapellveien
Jente som tegner

Nordre Aasen habiliterings­senter

Målgruppen vår er barn med sammensatte funksjonsvansker som trenger spesifikk trening av funksjoner som har betydning for barnets og foreldres dagligliv. Tilbudet omfatter også barn med ervervet hodeskade.

Les mer om Nordre Aasen
Gutt sitter på gulvet og leker med sansevegg

"Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.»